සිවිල් සමාජය ක‍්‍රියාධරයන් MFFE සමග මැතිවරණ නිරීක්ෂණයේ

Jan 8th, 2015 | By | Category: OTHER NEWS, නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරය, පුවත්, සමබිම ඉරිදා, සමබිම ඉරිදා අතිරේකය

නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණයක් සදහා ව්‍යාපාරය ජනාධිපතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සදහා දිස්ත‍්‍රික 07ක් ආවරණය වන පරිධි පුලූල් වැඩපිළිවෙළක් යොදා ඇති අතර එම දිස්ත‍්‍රික්ක හත තුළ සිවිල් සමාජ කි‍්‍රයාධරයන්ගේ ස්වේඡා මැදිහත්වීමෙන් මැතිවරණ දිනය පුරා ජංගම නිරීක්ෂණ කටයුතු සහ ඉන් අනතුරුව ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවල නිරීක්ෂණ කටයුතුද සිදුකරනු ලබයි. නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණයක් සදහා ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කය සදහා කුමුදුනී සැමුවෙල් සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කරන අතර කලූතර චිත‍්‍රාල් පෙරේරා, කුරුණෑගල ඥානවීර දිසානයක, ගම්පහ ගීතා ලක්මිණී, පුත්තලම කුමාරි ප‍්‍රනාන්දු, මොණරාගල ධම්මික ලක්ෂ්මන් සහ නුවර නිරෝෂන් ඒකනායක යන සිවිල් ක‍්‍රියාකාරක කාරිනියන් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබයි. මීට අමතරව මැතිවරණ දිනය පුරාම මැතිවරණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ විශේෂ කාර්යාලයක නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණයක් සදහා ව්‍යාපාරයේ නිළධාරීන් රැදී සිටින අතර අක‍්‍රමිකතා පිළිබදව ඔවුන් මැතිවරණ දෙපාර්තුමේනතුව සමග සම්බන්ධීකරණය සිදුකරයි.

 

 

Recent Posts

Tags: , , , , , ,

Leave a Comment