කතා ඇති දැන් වැඩ කරමු – රයිට්ස් නව් සීමාවාසික පුහුණු පාඨමාලාව

Mar 5th, 2015 | By | Category: LEAD NEWS, පුවත්

රයිට්ස් නව් සීමාවාසික පුහුණු පාඨමාලාවේ 18 වන කණ්ඩායම සදහා තරුණ උපාධිධාරීන්/ උපාධි අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් දැන් බදවා ගැනේ. ද්වී භාෂා නිපුණතාවය අතිරේක සුදුසුකමකි.
අයදුම්පත් බාර ගන්නා අවසාන දිනය – 2015 මාර්තු 13
වැඩි විස්තර සදහා මෙතනින් යොමු වන්න

iiii

Recent Posts

Tags: , , ,

Leave a Comment