ජනවරම පාවා නොදෙනු මහින්දට යළි ඉඩනොදෙනු…!

Jul 9th, 2015 | By | Category: OTHER NEWS, දේශපාලන, පුරවැසි සංවිධාන

“ජනවරම පාවා නොදෙනු මහින්දට යළි ඉඩනොදෙනු” යන මැයෙන් පවත්වන මහජන සම්මන්ත්‍රණය 2015 ජුලි මස 09 දින සවස 3.30 ට ජේ.අාර් ජයවර්ධන කේන්ද්‍රයේ දි පැවැත්වේ.

ඒ් සදහා ඔබ සැමට අරාධනා

 

Recent Posts

Leave a Comment