මැතිවරණය නිරික්ෂණය සදහා දිස්ත්‍රික් නායකයන් පුහුණූ කිරිම

Jul 30th, 2015 | By | Category: LEAD NEWS, නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරය
නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරය විසින් ඒළබෙන 2015 මහා මැතිවරණය නිරික්ෂණය කිරිම සදහා දිස්ත්‍රික් නායකයන් පුහුණූ කිරිමේ වැඩසටහනක් 2015.07.29 දින කොළඔ දි පැවැත්විණි.ඒ සදහා දිස්ත්‍රික්ක 8 නියෝජනය කරමින් මහත්ම /මහත්මින් සහභාගි විය.
ඡයාරුප  

Recent Posts

Leave a Comment