2015 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය සදහා ඡන්ද විමසීම්වලදී තරග කරනු ලබන දේශපාලන පක්ෂ/ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අපේක්ෂකයින් විසින් අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම පද්ධතිය

Aug 4th, 2015 | By | Category: mffe, දේශපාලන, නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරය, මැතිවරණ

සිංහල 

Tamil

English

Recent Posts

Tags: , , ,

Leave a Comment