අතර මැදි කතා සමග මනෝරි කළුගම්පිටිය (Audio)

Aug 15th, 2015 | By | Category: Audio (හඩපට සහිත ), mffe, OTHER NEWS, නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරය

ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නවතම මැතිවරණ විකාශනය වන  (Election FM)  සමග ඒක්වෙමින් ශාන් විජේතුංග මෙහෙයවන අතර මැදි කතා සමග නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරයේ කැදවුම්කාරිනි මනෝරි කළුගම්පිටිය මහත්මිය අදහස් දක්වමින් 

Recent Posts

Leave a Comment