උපමාන සියල්ල එකම තැනකින් කියවන්න

Aug 15th, 2015 | By | Category: LEAD NEWS, mffe, නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරය

2015 මහමැතිවරණයට අදාලව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කළ උපමානයන් සියල්ල එකම තැනකින් කියවීම සදහා සමබිම සංහිද විශේෂ මැතිවරණ අතිරේකය පහතින් බලනන්න. සියලූ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සහ මැතිවරණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ පැමිණිලි ඒකකයන් හා සම්බන්ධවන ආකාරය ද එහි අන්තර්ගතය.

 

SANHINDA au

Recent Posts

Tags: , , , ,

Leave a Comment