සමබිම රේඩියෝ සඟරාව- පළමු වෙළුම 2 වන කලාපය

Aug 21st, 2015 | By | Category: LEAD NEWS, Samabima Radio Magazine, Today Lead News

ඡන්ද ලක්ෂ 5ක් ගත්ත ජ වි පෙ ට ආසන 6ක් ලැබෙන කොට ඡන්ද ලක්ෂ 5ක් ගත්ත දෙමළ සන්ධානයට ආසන 16ක් ලැබුණෙ කොහොමද?
නීතිඥ ප්‍රබෝධ රත්නායක සහ නීතිඥ චන්දිමා දුනුවිල සමග නලින් හේරත් කතා බහක

සමබිම රේඩියෝ සඟරාව- පළමු වෙළුම දෙවැනි කලාපය

දැන් සවන් දෙන්න…

 

Recent Posts

Leave a Comment