ඇමතිලාට විෂයයන්, ආයතන බෙදා දෙයි.. ගැසට් පත‍්‍රය මෙන්න

Sep 22nd, 2015 | By | Category: LEAD NEWS

නව අමාත්‍යංශවලට අයත් අයත් විෂය පථයන් සහ ආයතන මේ වන විට ගැසට් කර ඇති අතර එම ගැසට් පත්‍රය පහතින් බලන්න.

 

15399621-Pdf-file-download-icon-vector-illustration-Stock-Vector

Recent Posts

Leave a Comment