ශුද්ධ සිංහල ඡායා කැබිනෙට්ටුව

Jul 9th, 2016 | By | Category: LEAD NEWS, Today Lead News

 

දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ලෙස අද තමන් හදුන්වාගන්නා කණ්ඩායම  නියෝජනය කරන මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට එදා වැරදුනේ ලංකාව බහුවාර්ගික බහු ආගමික රටක් ලෙස තේරුම් ගැනීමට තිබූ අකැමැත්ත  නිසාය.  දැන් ඔවුන් විසින් පත්කර ඇති ඡායා කැබිනෙට්ටුව දුටු විට හැගෙන්නේ එම එෙෙතිහාසික වැරද්ද තවමත් නිවරදි කරගෙන නොමැති බවයි. කිසිම සුළු ඡාතික නියෝජනයක් ‍ මෙම නම් ලයිස්තුවේ නැත.  මෙම ඡායා කැබිනේටුවක් පත්කිරීම බොහෝ දෙනෙකු සලකන්නේ  විහිළුවක් ලෙසයි නමුත් මෙම සංකල්ප එසේ විසුළු සහගත දෙයක් නොවන අතර ලොකයේ මෙසේ ඡායා අමාත්‍ය මණ්ඩල විසින් අමාත්‍යංශ අධීක්ෂණය කිරීමේ සම්ප්‍රදායක් පවතී.

002 001

Recent Posts

Leave a Comment