අතුරුදහන්වුවන්ගේ ඥාතින් හෙට කොළඹට( Audio සහිතයි )

May 16th, 2017 | By | Category: OTHER NEWS, Today Lead News, ප්‍රතිසන්ධානය, පුරවැසි සංවිධාන, මානව හිමිකම්

ggg

2017 මැයි 17 වන බදාදා දින, “අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පනත” මගින් සම්මත, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය බලාත්මක කර වහා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලමින්, සිවිල් සංවිධාන හා අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයන් විසින් ඒකාබද්ධව ජනාධිපතිතුමන්, අගමැතිතුමන්, විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යතුමන්  සහ විපක්ෂ නායකතුමන් වෙත පොදු ලිපියක් භාරදිමට කොළඹ දි  කටයුතු සංවිධානය කොට අැති බව අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල් එකතුවේ කැදවුම්කරු බ්‍රිට්‍රෝ ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් සමබිම වෙත පවසන ලදි.

 

Recent Posts

Leave a Comment