සුදර්ශන ගුවන්විදුලියට ගියේ ඇයි ? (වීඩියෝ)

Jun 21st, 2017 | By | Category: OTHER NEWS, සුදර්ශන ගුණවර්ධන

සුදර්ශන ගුණවර්ධන ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති වරයා වශයෙන් ඊයේ වැඩ බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව ආයතනයේ සේවක සේවිකාවන් හමුවේ තමන් මේ නව තනතුර භාරගැනීමේ හේතුව පැහැදිලි කළේය. මේ එම අවස්තාවයි.

Recent Posts

Leave a Comment