“මේ රජය නිවැරදි පීල්ලට ගත යුතුයි”

Aug 10th, 2017 | By | Category: LEAD NEWS, Today Lead News

“මේ රජය මුලදී ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් දුන්නත් අපිට පෙනී යනව රජය වැරදි පීල්ලක ගමන් කරනවා කියල. ඒ නිසා රජය නිවැරදි පීල්ලේ පිහිටුවීම සඳහා කටයුතු කිරීම අවශ්‍යයි” යැයි ප්‍රවීණ කලාකරු නිශ්ශංක දිද්දෙණිය මහතා පවසයි.

අගෝස්තු 15 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත සත්‍යග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ඔහු ඒ අදහස් පළකළේය. ඔහු දැක්වූ අදහස් පහත දැක්වේ…..

Recent Posts

Leave a Comment