විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමේදී පාරදූෂ්‍ය ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි- ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උදෙසා නීතිඥයෝ

Jan 27th, 2014 | By | Category: OTHER NEWS, පුවත්

විනිසුරු ශ්‍රී ස්කන්ධරාජාගේ අභාවය පිළිබද ශෝකය පළ කරන නීතිඥ එකමුතුව විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමේදී පාරදූෂ්‍ය ක්‍රමවේදයක් ඉල්ලා සිටියි. මේ සමබන්ධව අප වෙත එවු සම්පූර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය පහත සබැදියාවෙන් කියන්න

සම්පූර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය මෙතනින් කියවන්න

LFD

Recent Posts

Tags: , , , , ,

Leave a Comment