2015 මහා මැතිවරණයේ මැතිවරණ නිති උල්ලංඝණය කිරිම පිළිබද පැමිණිලි බාරගැනිමේ යාන්ත්‍රණය

Aug 6th, 2015 | By | Category: LEAD NEWS, නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරය

නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරයේ (MFFE) ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කාර්යාලය

24/13 ,
විජයබා මාවත
නාවල පාර 
නුගේගොඩ.
Telephone : 0112-822375,0771-097910
Fax :0112-822376
Email : election@rightsnow.net
මනෝරි කලුගම්පිටිය – කැදවුම්කාරිණි
Telephone  : 0771-937670                             

නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ව්‍යාපාරයේ (MFFE) දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකාරවරු

දිස්ත්‍රික්කය 
දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකාරක නම
දුරකථන අංකය
ලිපිනය
කොළඹ
චන්දිමා දුනුවිල මහත්මිය 
077-1097912
24/13 විජයබා මවත, නාවල පාර, නුගේගොඩ 
මහනුවර
මොහොමඩ් මුසම්මිල් කාදර් මහතා
077-7889947
55/2 තෙක්කෙවත්ත, තෙන්නෙකුම්බුර, නුවර
කුරුණෑගල 
ඥානවීර දිසානායක මහතා
077-2589869
තලහින්න, ඉබ්බගමුව. 
ගම්පහ 
මානෙල් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
077-6490091
64, පුත්තලම් පාර, මීගමුව
පුත්තලම
 
මෛත්‍රිපාල ජයකොඩි මහතා
 
0777-511580
“සිව් ගඟ” ඇටියාවෙල, දන්කොටුව.
 
මොණරාගල
ධම්මික සමරජිව මහතා
077-0414842
104/01, බෙහෙත් ගබඩාව පාර, මොනරාගල.

Recent Posts

Tags: , , ,

Leave a Comment