අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයේ දොර ජනපති අරියි

Jul 20th, 2017 | By | Category: OTHER NEWS

President-Maithripala-Sirisena1

පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මතව තිබුනත් මෙතෙක් දිනක් ක්‍රියාත්මක වී නොතිබුන අතුරුදන් තැනැත්තන් පිළිබද කාර්යාල පනත සදහා ජනාධිපති විසින් අද අත්සන් තබා ඇත. මේ අනුව දකුණේ සහ උතුරේ අතුරැදන්වූවන්ගේ මව්පියන් ඥාති හිතවතුන්  වසර ගනන  සිට කල ඉල්ලීමක් ඵලදරා ඇත.   මේ සම්බන්ධයෙන් සමබිමට අදහස් දැක්වූ අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල් එකතුවේ සභාපති බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු පැවසුවේ මෙය යහපාලන රජයේ පොරොන්දු ඉටු කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් ගත් නිර්භීත පියවරක් බවයි.

අතුරුදහන්වු තැනැත්තන් පිළිබද පනත කියවන්න 

සිංහල 

English

Tamil

 

Recent Posts

Tags: , , ,

Leave a Comment